Słowo o PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze to najstarsze Stowarzyszenie skupiające turystów krajoznawców w Polsce. Powstało w 1950 r. z połączenia istniejącego od 1873 r. Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i założonego w 1906 r. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. PTTK jest spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego obu tych Towarzystw.

PTTK zrzesza osoby uprawiające różnorodne formy turystyki i krajoznawstwa, otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych - niezależnie od wieku, przekonań, światopoglądu itp.

PTTK stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą. Rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jego formach. Organizuje rajdy, złazy, rejsy, spływy i inne imprezy. Tworzy i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych służących do lepszego poznania ojczystego kraju.

PTTK traktuje turystykę i rekreację jako środek ogólnego rozwoju człowieka, jego sił fizycznych duchowych. Turystyka rozwija tak istotne cechy jak odwagę i rzetelność, koleżeństwo, odpowiedzialność za innych, wrażliwość na piękno krajobrazu i ochronę przyrody, uczy właściwego korzystania z dobrodziejstw natury i kultury wędrowania.

PTTK popularyzuje i promuje walory krajoznawcze Polski, jej kulturę, zabytki i przyrodę. Opieramy swoją działalność przede wszystkim na aktywności społecznej swoich członków oraz kadry funkcyjnej i programowej skupionej w oddziałach, kołach, klubach i komisjach specjalistycznych PTTK.

PTTK znakuje i opiekuje się siecią znakowanych szlaków turystycznych w Polsce o łącznej długości ponad 50000 km. Dysponuje także obiektami noclegowymi, w których znajduje się ok. 20000 miejsc.

PTTK w Polsce skupia ok. 70000 członków zrzeszonych w 350 oddziałach. Krajowa kadra programowa Towarzystwa liczy ponad 15000 osób.

Ty też możesz być wśród nas!.