KONKURS

 

NA

 

„NAJAKTYWNIEJSZE

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE”

w roku szkolnym 2012/2013

 

pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecina

 

Regulamin

 

I.     Przepisy ogólne

 

1.    Organizatorem konkursu jest PTTK Regionalny Oddział Szczeciński im. Stefana Kaczmarka.

2.  Celem konkursu jest upowszechnienie turystyki kwalifikowanej, rekreacyjnej oraz zapobieganie patologiom społecznym poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania zabytków architektury, przyrody, ochrony środowiska i krajobrazu Szczecina i jego okolic oraz woj. zachodniopomorskiego i kraju, zdobywanie w czasie imprez i wędrówek odznak krajoznawczych i turystycznych.

3.    Udział w konkursie mogą brać uczniowie z placówek oświatowych woj. zachodniopomorskiego pod opieką nauczycieli w następujących kategoriach:

-      szkoły podstawowe,

-      gimnazja,

-      szkoły ponadgimnazjalne,

-      zespoły szkół,

-      placówki szkolno – wychowawcze

-   przedszkola i inne.

4.    Każda edycja konkursu trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

5.    Ostateczny termin składania sprawozdań upływa w dniu 15 września.

6.   Do punktacji brane są pod uwagę imprezy turystyczno - krajoznawcze (piesze, rowerowe, kajakowe) zamieszczone w Kalendarzu Imprez PTTK, a organizowane przez Regionalny Oddział Szczeciński, Oddział Zachodniopomorski, Pracownię Krajoznawczą PTTK, Oddział Wojskowy, Pałac Młodzieży, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oraz ogólnodostępne organizowane przez szkoły.

 

II.  Zasady punktacji

 

1.    Za udział w imprezie turystycznej:

a)     z wpisowym (Kasa Przyjmie) za każdego uczestnika – 6 pkt.

(za wyjątkiem uczestników ze szkoły organizującej imprezę),

b)    w której regulamin nie przewiduje wpisowego, bez względu na ilość uczestników – 10 pkt.

2.   Za zorganizowanie przez Koło lub Szkołę imprezy ogólnodostępnej, niezależnie od ilości uczestników tej szkoły – 400 pkt.  

3.  Za kronikę, fotoreportaż, za stronę internetową, za wydarzenie krajoznawczo - turystyczne po 200 pkt.

4.    Za zdobycie odznaki turystycznej lub krajoznawczej i zweryfikowanie jej w okresie regulaminowym:

a)    za każdą odznakę turystyki kwalifikowanej (GOT, OTP, TOK, KOT itp.)

- w stopniu popularnym                                   -                      10 pkt.

- w stopniu brązowym                                    -                      15 pkt.

- w stopniu srebrnym                                       -                      20  pkt.

- w stopniu złotym                                            -                      30 pkt.

b)   za odznakę „Siedmiomilowe buty”

- w stopniu srebrnym                                         -                     10 pkt.

- w stopniu złotym                                             -                      20 pkt.

c)    za każdą odznakę krajoznawczą PTTK np. Znam Szczecin, Turysta Przyrodnik i odznaki regionalne

- w stopniu popularnym                                     -                       7 pkt.

- w stopniu brązowym                                       -                      10 pkt.

- w stopniu srebrnym                                         -                      20 pkt

- w stopniu złotym                                             -                      30 pkt.

d) za każdą odznakę Krajoznawczą Polski 

- w stopniu srebrnym                                         -                      20 pkt

             - w stopniu złotym                                             -                      30 pkt
          - inne  odznaki krajoznawcze (w tym regionalne), bez względu na stopień   - 10 pkt.

e)   za wykupioną książeczkę turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej (na podstawie „Kasa Przyjmie”) - 5 pkt.

f)    za wykupioną zweryfikowaną odznakę turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej (na podstawie KP) - 10 pkt

 UWAGA ! W przypadku regionalnej odznaki zdobytej poza Szczecinem, każdorazowo należy przedłożyć zweryfikowaną książeczkę imienną i regulamin danej odznaki.

  

5. Za udział SKKT lub szkoły w eliminacjach miejskich lub wojewódzkich Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego (bez względu na liczbę zespołów z danej szkoły), pod warunkiem zaliczenia całości eliminacji - 30 pkt.

6. Za każdorazowy udział w pracach organizacyjnych członka SKKT (przygotowanie mety, prowadzenie konkursów,  wydawanie posiłków, likwidacja mety) w imprezach oddziałowych przyznaje się – 10 pkt.

7.    Za każdego członka PTTK z opłaconą składką       - 20 pkt.

8.    Za każdego wyszkolonego Młodzieżowego Przodownika Turystyki Kwalifikowanej PTTK – 30 pkt.

9.    Za każdego wyszkolonego Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK – 30 pkt.

 

III.             Postanowienia końcowe

 

1.  Opiekun Szkolnej Grupy Turystycznej biorący udział w imprezie każdorazowo powinien zgłosić swoich uczestników na Karcie zgłoszenia (wg załączonego wzoru), dostępnej w siedzibie PTTK ROS.

2.    Opiekunowie grup szkolnych mogą prowadzić „dzienniczek”, w którym organizatorzy imprezy będą każdorazowo potwierdzać udział.

3.    Materiały przedłożone Organizatorom Konkursu do oceny przez opiekuna powinny zawierać:

-    nazwę szkoły

-          nazwisko i imię opiekuna

-          nazwę imprezy

-          wykaz uczestników imprezy

-          imienny wykaz zdobytych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

4.    Komisja Konkursowa dokonuje obliczenia punktów na podstawie:

-          potwierdzeń wpłat wpisowego (Kasa Przyjmie)

-          potwierdzeń organizatorów imprez bez wpisowego

-          rejestru weryfikacji odznak turystycznych i krajoznawczych

-          materiałów przedłożonych przez opiekunów.

5.    Komisja nie poda do publicznej wiadomości wyniku konkursu danego SKKT po pisemnym zastrzeżeniu przez dyrektora placówki oświatowej.

6.  Uroczyste podsumowanie Konkursu, wręczenie pucharów, dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się w pierwszym kwartale po zakończeniu Edycji Konkursu.

7.   Każda propozycja zmiany w Regulaminie Konkursu może być ujęta w kolejnej wersji Regulaminu pod warunkiem pisemnego zgłoszenia jej przez Opiekunów Kół SKKT.

Wprowadzenie zmiany pozostaje w wyłącznej gestii Organizatora.

8.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

9.     Powyższy Regulamin został uchwalony i wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. 

ORGANIZATORZY
WZÓR 
KARTA ZGŁOSZENIA

Nazwa imprezy: .............................................................................................................................................................................................................

Nazwa szkoły (drużyny): ...............................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna: ................................................................................................................................................................................................


L.p.
Nazwisko i inmię
Rok urodzenia
Nr leg. PTTK
Uwagi
1
2
3
4
5