KONKURS

 

NA

 

„NAJAKTYWNIEJSZE SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE”

w roku szkolnym 2007/2008

 

pod patronatem i o puchar Prezydenta Miasta Szczecina

 

Regulamin

 

I.     Przepisy ogólne

 

1.    Organizatorem konkursu jest Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Szczecin.

2.  Celem konkursu jest upowszechnienie turystyki kwalifikowanej, rekreacyjnej oraz zapobieganie patologiom społecznym poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania zabytków architektury, przyrody, ochrony środowiska i krajobrazu Szczecina i jego okolic oraz woj. zachodniopomorskiego i kraju, zdobywanie w czasie imprez i wędrówek odznak krajoznawczych i turystycznych.

3.    Udział w konkursie mogą brać uczniowie z placówek oświatowych woj. zachodniopomorskiego pod opieką nauczycieli w następujących kategoriach:

-      szkoły podstawowe,

-      gimnazja,

-      szkoły ponadgimnazjalne,

-      zespoły szkół,

-      placówki szkolno – wychowawcze.

4.    Każda edycja konkursu trwa od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

5.    Ostateczny termin składania sprawozdań upływa w dniu 15 września.

6.    Do punktacji brane są pod uwagę imprezy turystyczno - krajoznawcze (piesze, rowerowe, kajakowe) zamieszczone w Regionalnym Kalendarzu Imprez PTTK a organizowane przez Regionalny Oddział Szczeciński, Oddział Zachodniopomorski, Pracownię Krajoznawczą PTTK, Oddział Wojskowy, Pałac Młodzieży, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oraz ogólnodostępne organizowane przez szkoły.

 

II.  Zasady punktacji

 

1.    Za udział w imprezie turystycznej:

a)     z wpisowym (Kasa Przyjmie) za każdego uczestnika – 3 pkt.

za wyjątkiem uczestników ze szkoły organizującej imprezę,

b)    w której regulamin nie przewiduje wpisowego, bez względu na ilość uczestników – 10 pkt.

2. Za zorganizowanie przez Koło lub Szkołę imprezy ogólnodostępnej umieszczonej w Regionalnym Kalendarzu Imprez PTTK, niezależnie od ilości uczestników tej szkoły – 200 pkt.

3.    Za zdobycie odznaki turystycznej lub krajoznawczej i zweryfikowanie jej w okresie regulaminowym:

a)    za każdą odznakę turystyki kwalifikowanej (GOT, OTP, TOK, KOT itp.)

- w stopniu popularnym i brązowym - 2 pkt.

- w stopniu srebrnym - 5 pkt.

- w stopniu złotym - 10 pkt.

b)   za odznakę „Siedmiomilowe buty”

- w stopniu srebrnym - 2 pkt.

- w stopniu złotym - 2 pkt.

c)    za każdą odznakę krajoznawczą PTTK np. Znam Szczecin, Turysta Przyrodnik, Odznaka Krajoznawcza Polski i odznaki regionalne

- w stopniu popularnym - 3 pkt.

- w stopniu brązowym - 5 pkt.

- w stopniu srebrnym - 10 pkt

- w stopniu złotym - 15 pkt.

d)   za wykupioną książeczkę turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej (na podstawie „Kasa Przyjmie”) - 2 pkt.

e)    za wykupioną zweryfikowaną odznakę turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej (na podstawie KP) - 2 pkt.

UWAGA ! W przypadku regionalnej odznaki zdobytej poza Szczecinem, każdorazowo należy przedłożyć zweryfikowaną książeczkę imienną i regulamin danej odznaki.

4.    Za udział SKKT lub szkoły w eliminacjach miejskich lub wojewódzkich Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego (bez względu na liczbę zespołów z danej szkoły), pod warunkiem zaliczenia całości eliminacji - 20 pkt.

5.    Za każdorazowy udział młodzieży z SKKT w pracach organizacyj-nych (przygotowanie mety, prowadzenie konkursów, likwidacja mety) w imprezach Oddziałowych przyznaje się – 30 pkt.

6.    Za każdego członka PTTK z opłaconą składką - 10 pkt.

7.    Za każdego wyszkolonego Młodzieżowego Przodownika Turystyki Kwalifikowanej PTTK – 20 pkt.

8.    Za każdego wyszkolonego Młodzieżowego Organizatora Turystyki Kwalifikowanej PTTK – 20 pkt.

 

III.             Postanowienia końcowe

 

1.    Opiekun Szkolnej Grupy Turystycznej biorący udział w imprezie każdorazowo powinien zgłosić swoich uczestników na Karcie zgłoszenia (wg załączonego wzoru), dostępnej w siedzibie ROS PTTK.

2.    Opiekunowie grup szkolnych mogą prowadzić „dzienniczek”, w którym organizatorzy imprezy będą każdorazowo potwierdzać udział.

3.    Materiały przedłożone Organizatorom Konkursu do oceny przez opiekuna powinny zawierać:

- nazwę szkoły

- nazwisko i imię opiekuna

- nazwę imprezy

- wykaz uczestników imprezy

- imienny wykaz zdobytych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

4.    Komisja Konkursowa dokonuje obliczenia punktów na podstawie:

- potwierdzeń wpłat wpisowego (Kasa Przyjmie)

- potwierdzeń organizatorów imprez bez wpisowego

- rejestru weryfikacji odznak turystycznych i krajoznawczych

- materiałów przedłożonych przez opiekunów.

5.    Komisja nie poda do publicznej wiadomości wyniku konkursu danego SKKT po pisemnym zastrzeżeniu przez dyrektora placówki oświatowej.

6.    Uroczyste podsumowanie Konkursu, wręczenie pucharów, dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się w pierwszym kwartale po zakończeniu Edycji Konkursu.

7.    Koło, które zdobyło Puchar Przechodni przez trzy kolejne lata otrzymuje go na własność.

8.    Każda propozycja zmiany w Regulaminie Konkursu może być ujęta w kolejnej wersji Regulaminu pod warunkiem pisemnego zgłoszenia jej przez co najmniej ¼ zarejestrowanych Kół SKKT.

Wprowadzenie zmiany pozostaje w wyłącznej gestii Organizatora.

9.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

10. Powyższy Regulamin został uchwalony i wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2007r.

 

ORGANIZATRZY