TURYSTYKA DZIECI I MŁODZIEŻY
(podstawowe informacje o odznakach)

Regionalna Odznaka Turystyczna "ZNAM SZCZECIN"   [regulamin]
Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Można ją zdobywać od ukończenia 7 roku życia. Podstawą do przyznania odznaki jest posiadanie potwierdzeń przejścia znakowanych szlaków i zwiedzania określonych miejsc oraz obiektów wymaganych na dany stopień odznaki, zgodnie z załączoną do regulaminu odznaki tabelą oraz wykazem obiektów i szlaków. Odznakę ustanowił Regionalny Oddział Szczeciński PTTK. W Oddziale tym można nabyć również książeczkę do gromadzenia potwierdzeń bytności w odwiedzanych obiektach.


Krajoznawcza Odznaka Morska   [regulamin]
Odznaka, ustanowiona została na wniosek Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni w celu zachęcenia szerokich kręgów turystów, zwłaszcza młodzieży, do poznawania problematyki morskiej i historycznych związków Polski z morzem. Odznaka  ma trzy stopnie i można ją zdobywać po ukończeniu 12 roku życia. W celu zdobycia odznaki należy odwiedzić odpowiednią ilość miejsc lub obiektów należących do czterech kategorii: I - gospodarka morska i żegluga, II - historyczne związki Polski z morzem, III - przyroda i krajobraz morski, IV - wypoczynek i rekreacja.SIEDMIOMILOWE BUTY (Odznaka Turystyki Pieszej)   [regulamin]
Posiada dwa stopnie. Zdobywana do ukończenia dziesiątego roku życia, jeśli nie rozpoczyna się gromadzenia punktów do OTP (od 8 roku życia). Potwierdzenia zbiera się w książeczce wycieczek pieszych, jak dla OTP. Weryfikację prowadzą Oddziałowe (międzyoddziałowe lub terenowe) Komisje Turystyki Pieszej pod nadzorem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

GOT PTTK „W GÓRY”   [regulamin]
Odznaka trzystopniowa. Można ją zdobywać od 5 do ukończenia 7 roku życia. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, a kolejne jej stopnie nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach. Przy zdobywaniu GOT PTTK „W góry” należy korzystać z punktacji tras górskich zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”. Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej przez zdobywającego i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK książeczki GOT PTTK. Weryfikacji dokonuje  dowolny Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK.

Odznaka Turystyczna "DISNEY i PTTK"   [regulamin]
Posiada dwa stopnie. Zdobywana do ukończenia 12 roku życia podczas wycieczek w ramach turystyki pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, samochodowo–autokarowej oraz podczas imprez na orientację. Warunkiem przyznania Odznaki w danym stopniu, jest udział w 4 wycieczkach zrealizowanych w ramach minimum 2 dyscyplin. Wycieczki dokumentuje się w książeczce w dowolnej formie.  Weryfikację prowadzą wybrane oddziały, lista oddziałów znajduje się na stronie PTTK.

Odznaka  "TURYSTKA JUNIORKA", "TURYSTA JUNIOR"   [regulamin]   [książeczka]
Odznaka jednostopniowa. Zdobywana do ukończenia 12 roku życia.  Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie w ciągu 12 kolejnych miesięcy 6 wędrówek turystycznych pieszych, kolarskich, kajakowych itp. Trasę wędrówki należy wpisać do "Dzienniczka" i potwierdzić przez organizatorów wycieczek, opiekuna odpowiedzialnego za bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub jednego z rodziców. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej"

Dziecięca Odznaka Turystyczna (DOT)   [regulamin]
Odznaka jednostopniowa. Zdobywana do ukończenia 10 roku życia. Można ją zdobywać pod opieką osób pełnoletnich podczas wycieczek w ramach turystyki pieszej nizinnej i górskiej, rowerowej, kajakowej, żeglarskiej, jeździeckiej, samochodowo–autokarowej oraz podczas imprez na orientację. Warunkiem przyznania Odznaki, jest udział w 4 wycieczkach zrealizowanych w ramach minimum 2 dyscyplin w dowolnym czasie. Książeczkę DOT PTTK można prowadzić w dowolnej formie. Wymagane jest potwierdzenie przez pełnoletniego opiekuna. DOT weryfikują i przyznają Oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na terenie całego kraju.

Rodzinna odznaka turystyczna „MAMA, TATA, ROWER I JA”   [regulamin]
Odznaka jednostopniowa.  Aby zdobyć odznakę należy odbyć w ciągu roku kalendarzowego minimum 6 wycieczek rowerowych. Warunkiem zaliczenia wycieczki jest udział przynajmniej dwóch członków rodziny – osoby dorosłej i dziecka. Ewidencję wycieczek można prowadzić w dowolnej formie np.: książeczki odznaki „Mama, tata, rower i ja” notesu, zeszytu, itp. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacyjna, do której należą: przedstawiciel UM w Zawierciu, prezesi lub ich upoważnieni przedstawiciele – Klubu Turystyki Kolarskiej PTTK i Koła Miejskiego PKE w Zawierciu.

Dziecięca Odznaka Kajakowa PTTK „KIEŁBIK”   [regulamin]
Odznaka trzystopniowa. Można ją zdobywać do ukończenia 9 roku życia, pływając pod opieką dorosłych. W ciągu roku można zdobyć jeden stopień KIEŁBIKA. Należy udokumentować udział w spływach trwających łącznie: 2 dni - na stopień BRĄZOWY, 7 dni - na stopień SREBRNY, 14 dni - na stopień ZŁOTY. Kiełbiki przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK za pośrednictwem Terenowych Referatów Weryfikacyjnych TOK. Podstawą do przyznania KIEŁBIKA jest przedłożenie do weryfikacji Książeczki TOK.

Dziecięca Odznaka Żeglarska PTTK „OPTYMISTEK”   [regulamin]
Odznaka trzystopniowa. Można ją zdobywać do ukończenia 12 roku życia w stopniach: zielonym - za udział w jednym rejsie, żółtym - za udział w dwóch rejsach - od zdobycia odznaki w stopniu zielonym, granatowym - za udział w trzech rejsach - od zdobycia odznaki w stopniu źółtym.  Potwierdzeniem będzie odpowiedni wpis w Dzienniczku Turystyki Żeglarskiej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem podczas rejsu. Weryfikację odznak i ewidencję turystów, którzy je zdobyli prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK

Dziecięca Odznaka Narciarska PTTK (DON)   [regulamin]
Odznaka trzystopniowa. Można ją zdobywać od 5 do ukończenia 10 roku życia. Warunkiem zdobycia każdego ze stopni odznaki jest uczestniczenie w imprezie narciarskiej (kursie nauki jazdy, wycieczce, zawodach) organizowanej przez jednostkę PTTK lub członka PTTK posiadającego stopień Przodownika lub Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK. Ewidencję odbytych wycieczek prowadzi się na „Protokołach Narciarskich Odznak Turystycznych PTTK”. Weryfikacja DON odbywa się w Terenowych Referatach Weryfikacyjnych, do których należy dostarczyć wypełnione „Protokóły” oraz ewentualnie „Książeczki Narciarza” dla dokonania wpisu o przyznaniu odznaki.

Narciarska Odznaka Młodzieżowa PTTK (NOM)   [regulamin]
Odznaka jednostopniowa. Można ją zdobywać w jednym sezonie narciarskim przez udział w dwóch wycieczkach narciarskich w dowolnym terenie, przy czym czas trwania każdej wycieczki lub długość trasy w kilometrach nie może być mniejsza niż:  - 3 godziny lub 10 kilometrów dla wieku 10-14 lat, - 5 godzin lub 15 kilometrów dla wieku 15-19 lat

Dziecięca Bazowa Odznaka Turystyczna PTTK   [regulamin]
Posiada cztery stopnie. Zdobywana w okresie letnim, podczas działania studenckich baz namiotowych. Do ukończenia dziesiątego roku życia. Wymagane jest prowadzenie kroniki odwiedzanych baz. Weryfikację prowadzi Terenowy Referat Weryfikacyjny Oddziału Akademickiego w Krakowie.